Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Protokoll från årsmötet 2020"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Protokoll från årsmötet 2020


Protokoll fört vid Djurgårdens Ryttarklubbs årsmöte onsdagen den 19 februari 2020.

 

Närvarande: Se årsmötets röstlängd.

1)    Till ordförande för mötet valdes Pia Ekåsen Emilsson.

2)    Till sekreterare för mötet valdes Elisabeth Trotzig.

 3)    Upprättad röstlängd godkändes.

 4)    Patrick Westerlund och Louise Billgert valdes att justera protokollet. Till rösträknare valdes Eva Minten.

 5)    Föreslagen dagordning fastställdes.

 6)    Årsmötet förklarades i laga ordning utlyst.

 7)    Verksamhetsberättelsen föredrogs av Elisabeth Trotzig och fastställdes.

Resultat- och balansräkningen föredrogs av Carin Bauer varvid den fastställdes.

8)    Revisorernas berättelse föredrogs av Carina Wiidh som tillsammans med Camilla Jettman granskat räkenskaperna. En notering om att medlemsintäkterna minskat trots att antalet medlemmar ökat under året och att detta inte lyckats utredas. Vidare önskar Carina en genomgång med nya styrelsen om rutinerna i redovisningen. Avslutningsvis konstaterar Carina att det är god ordning i räkenskaperna och hon tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

 9)    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

 10) De av styrelsen förslagna stadgeändringarna som påbjudits från Ridsportförbundet och som lagts upp i klubbens kanaler i god tid före mötet beslöts enhälligt att antas.

 11) Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter uppgår till 9 ledamöter, plus ordförande.

 12) Josefina Rickardt som ingått i valberedningen redogjorde för valberedningens förslag till ny styrelse som också lagts ut i klubbens kanaler i god tid inför mötet.

 Innan val av ledamöter meddelade mötets ordförande att önskemål inkommit om en sluten omröstning rörande valnämndens förslag till ny styrelse. Varvid röstningen genomfördes genom inlämnade av en ja- eller nej-röst till föreslaget om styrelsens sammansättning till Eva Minten som valts till rösträknare.

Efter räkning redovisade Eva följande resultat; 24 röster har inlämnats varav 20 var ja-röster och 4 var nej-röster. Majoriteten röstade alltså för valnämndens förslag till ny styrelse som föredrogs av Josefina Rickardt.

Katarina Hemminger, Patrick Westerlund och Louise Billgert önskade få till protokollet att de var av avvikande mening. De ansåg att jävsförhållande i enlighet med den på mötet antagna stadgeändringen föreligger för de föreslagna ledamöter som är ridlärare på uppdrag av ridskolan efter att Ridsportförbundet bekräftat detta. Mötet tolkade inte stadgarna på så sätt och majoriteten på mötet ansåg att jäv inte föreligger, då ledamöterna inte har sin huvudsakliga utkomst av dessa uppdrag.

 13) Valberedningen föreslog följande nya ledamöter;

Nyval på ett år av Carin Bauer som styrelsens ordförande. Hon ersätter därmed Patrick Westerlund som avböjt omval.

Nyval på två år av Viktoria Hedenlund till kassör att efterträda Carin Bauer som går in som styrelsens ordförande.

Fyllnadsval på ett år av Josefina Rickardt istället för Annika Ahlström Schmiterlöw och Magnus Bentzer istället för Pia Ekåsen Emilsson. Pia och Annika har valt att avgå innan fullgjord mandatperiod.

Nyval på två år av Ann Hammarlund, Jasmine Dahlström Bingner och Jasine Aglén som ersätter Barbro Lundström, Katarina Hemminger och Marianne Zsigmond som samtliga avböjt omval.

Omval på två år av Elisabeth Trotzig och på ett år av Jennifer Hedbeck.

Ledamoten Louise Billgert har ett år kvar på sin mandatperiod och sitter därmed kvar i styrelsen i ytterligare ett år. Vidare föreslogs Hanchen Ressle som adjungerande i styrelsen på ett år.

Årsmötet beslöt, genom den slutna omröstningen, att med majoritetsbeslut välja i enlighet med valberedningens förslag.

 14) Ungdomssektionens årsmöte har ägt rum den 17 februari. Som ungdomssektionens ledamot i styrelsen valdes USEKs ordförande Emily Jörundland. USEK meddelar via Josefina Rickardt som deltog i mötet att USEK inte vill delta i styrelsens möten utan vill hellre ha en kontaktperson i styrelsen för kontinuerligt informationsutbyte.

 15) Som ordinarie revisorer valdes på ett år genom omval Carina Wiidh och genom nyval Åsa Larsson. Mötet valde att inte utse revisorssuppleanter då behov saknas.

 16) Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till tre.

 17) Som ledamöter i valberedningen valdes genom nyval på ett år Fredrik Holst (sammankallande), Jenny Rasmussen och Daniel Lund.

 18) Som ombud för DjRK valdes till:

Svenska Ridsportförbundets allmänna möten:                        Carin Bauer

                                                     Suppleant:                          Ann Hammarlund

Sthlms läns Ridsportsförbund allmänna möten:                     Carin Bauer

                                                     Suppleant:                          Ann Hammarlund

 19) Årsmötet beslöt att årsavgiften höjs med 20 kr för seniorer (from 22år) och uppgår därmed till 505 kr från och med år 2021. Även årsavgiften för juniorer (tom 21 år) beslöts höjas med 20 kr och uppgår därmed till 395 kr från och med år 2021.

 20) Inga motioner har inkommit.

 21) Mötet avslutades.

 

 Vid protokollet:                                  Justeras:

 

 Elisabeth Trotzig                                Patrick Westerlund               Louise Billgert

 

Inga nyheter är skapade
Har du frågor angående
ridskolan? kontakta
RIDSKOLAN;
Du kan även smsa
frågor till 073-4282581
eller mail info@djrk.se

Betala för lektions-
ridning gör du till
BG: 375-7879,
alt med SWISH,
till 123 113 4907
eller med turtle pay.

Postadress:
Djurgårdens ridskola
Hunduddsvägen 24
115 25 Stockholm

_____________________

 

 

 

 

Har du frågor som rör tävlingar eller
andra medlemsfrågor?
kontakta Djurgårdens
Ryttarklubb
:
Mail:
Djurgardensryttarklubb
@hotmail.com
 

Du betalar din medlemsavgift till 
bg: 480-3235 eller med 
SWISH till 123 114 9020

Postadress ordförande: 
Djurgårdens Ryttarklubb
Att; Carin Bauer
Carl Milles väg 4
181 50 LIDINGÖ
Mail: carin.s.bauer@gmail.com

Stallcaféet
Välkommen till stallcaféet i ny
regi sedan HT🌼2018.
Rafael som driver Pesso bageri
vid fridhemsplan driver nu stall-
caféet på Djurgårdens Ridskola.
Han ser till att det finns både ny-
lagad mat och nybakat fikabröd,
mackor mm att handla. Det kom-
mer även att gå att beställa mat,
bakverk och tårtor som levereras
till caféet dagen efter.
Caféet är obemannat och man
betalar själv kontant eller genom
swish. Det är viktigt att vi kom-
mer ihåg allt vi handlar och
BETALAR PÅ PLATS
så att vi får behålla verksam-
heten : )
Om du har några frågor eller
vill göra en beställning kontakta
Rafael på:
pessobageri@gmail.com

Öppettider:
Må-To 08.00 - sista lektionen
Fr        14.00 - sista lektionen
Lö       09.00 - sista lektionen
Sö       10.00 - sista lektionen

 

Postadress:
Djurgårdens Ryttarklubb - Ridsport
Carin Bauer, Carl Milles väg 4
18150 Lidingö

Besöksadress:
Hunduddsvägen 24
11525 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0762367398
E-post: djurgardensryttarklubb@hotmail.com

Se all info